Isnin, 10 Disember 2012

PANDUAN UMUM TESIS


PANDUAN UMUM PENULISAN LAPORAN AKHIR KAJIAN

 

 

 

1.                  KERTAS

 

(a)            Saiz             :  A4 (berkualiti tinggi; 210 mm x 297 mm, 80 gsm ATAU 70 gsm

                                 dan ke atas)

 

(b)           Warna        :  Putih

 

 

2.                  PENAIPAN

 

(a)          Jenis Huruf :  Times New Roman’ bersaiz 12 yang ditaip ‘justify’.

 

(b)         Selang Baris:  DUA (2) langkaudouble spacing’ bagi teks am. Manakala

    SATU (1) langkau digunakan untuk:

 

i.              Pengakuan

ii.            Penghargaan

iii.          Abstrak

iv.          Isi Kandungan

(Antara tajuk DUA (2) langkau dibenarkan)

v.            Senarai Jadual

vi.          Senarai Rajah

vii.        Rujukan

 

(c)          Ukuran        :  Ukuran Muka Surat seperti berikut:

 

·               Atas     : 30 mm daripada jidar atas

·               Bawah : 25 mm daripada jidai bawah

·               Kanan  : 25 mm daripada jidai kanan

·               Kiri      : 40 mm daripada jidai kiri

 

Rujuk Lampiran H  

 

Peringatan:

                                                                                                              i.      Setiap permulaan tajuk kecuali tajuk laporan akhir, rujukan dan lampiran hendaklah ditaip 50mm daripada birai atas.

 

                                                                                                            ii.      Pada setiap perenggan terakhir dalam sesuatu halaman mengandungi sekurang-sekurangnya DUA baris teks bertaip. Sekiranya tidak, pindahkan teks tersebut ke halaman berikutnya sebagai perenggan baru.

                                                                                                          iii.      Perkataan terakhir sesuatu halaman tidak boleh menggunakan tanda sempang.

 

                                                                                                          iv.      Sesuatu halaman yang baru hendaklah mengandungi sekurang-kurangnya DUA baris teks.

 

(d)         Format Am :   Semua tajuk ditaip dengan huruf besar kecuali subtajuk.

 

 

(e)          Nombor Halaman  :

 

                                                                                                              i.      Kedudukan nombor halaman bagi teks am adalah, 15mm daripada birai bawah dan 25mm daripada birai kanan. Gunakan huruf yang sama dengan huruf teks, tanpa hiasan.

 

                                                                                                            ii.      Pada halaman permulaan (bermula daripada halaman judul) hendaklah dinomborkan dengan angka kecil roman secara berturut-turut sepertimana berikut:

   i, ii, iii, iv …….

Peringatan: halaman permulaan dianggap sebagai halaman (i), tetapi tidak ditaip pada halaman pertama.

 

                                                                                                          iii.      Manakala pada halaman teks am hendaklah menggunakan angka numerik iaitu: 1, 2, 3, 4 …….

Peringatan: halaman pertama teks dianggap sebagai halaman (1), tetapi tidak ditaip sebagai (1). Begitu juga bagi halaman permulaan setiap bab yang tidak perlu ditulis nombor halamannya, tetapi diambil kira ketika menomborkan halaman berikutnya.

 

3.                  CETAKAN

 

Halaman      :        Cetakan pada sebelah halaman sahaja iaitu semasa menjilid              

hendaklah    pada sebelah kanan.

 

 

4.                                                                                          SERAHAN       :        Menyediakan salinan softcopy laporan akhir kajian dalam bentuk CD untuk serahan kepada  FAKULTI PENDIDIKAN DAN BAHASA melalui pentadbir PPW/PPT. Pelajar perlu menggunakan borang pengesahan penerimaan laporan akhir kajian semasa serahan. Naskhah untuk pemeriksaan penyelia hendaklah menggunakan kulit jenis biasa SAHAJA.

 

         Nota:   Pelajar hendaklah terlebih dahulu memastikan setiap pembetulan telah diperbetulkan.

                                               

 

 

 

 

5.                  KETERANGAN PADA KULIT LAPORAN AKHIR (Pelajar diberi Pilihan)

 

(a)            Muka Hadapan

Maklumat pada muka hadapan laporan akhir dicetak dengan HURUF BESAR bewarna EMAS, jenis ARIAL NARROW bersaiz 18, pada kertas/ kulit jenis ‘balakrom’ yang berwarna BIRU TUA (Dark Blue).

 

Susunan maklumat pada muka hadapan adalah seperti berikut:

 

Tajuk Kajian

Nama Penuh Calon (Nama seperti yang tertera pada kad pengenalan)

Nama Fakulti

Nama Universiti

Tahun

 

Maklumat yang tersebut di atas hendaklah ditaip bermula dengan ‘Tajuk Kajian’ (dalam bentuk piramid terbalik) dengan ukuran 50mm daripada birai atas dan berakhir dengan ‘Tahun’ 50mm daripada birai bawah.

 

Rujuk Lampiran A

 

 

(b)           Tulang Kulit

Maklumat pada ruang ‘tulang laporan akhir’ hendaklah dicetak dengan jenis dan saiz huruf yang sama sepertimana pada muka hadapan laporan akhir dan hendaklah mengikut susunan berikut:

 

OUM

Nama Calon

Ijazah

Tahun

 

50mm                                                                                                       50mm
OUM       AIMAN DANISH BIN DANIAL      B.ED (HONS)      2010
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


6.                  TERTIB SUSUNAN KANDUNGAN LAPORAN AKHIR

 

 

Susunan dalam kandungan laporan akhir hendaklah mengikut tertib seperti berikut:

 

            MUKA SURAT TAJUK

PENGAKUAN

            PENGHARGAAN

            ABSTRAK

            ISI KANDUNGAN

            SENARAI JADUAL

            SENARAI RAJAH

            RUJUKAN

            LAMPIRAN

 

Nota: Bagi setiap perkara tersebut di atas sila rujuk contoh pada Lampiran A hingga Lampiran H.

 

(a)                MUKA SURAT TAJUK

Muka Surat Tajuk hendaklah mengandungi maklumat berikut:

 

Tajuk Kajian

Nama Penuh Calon (Nama seperti yang tertera pada kad pengenalan)

Tujuan Tesis/ Laporan Akhir dikemukakan

Nama Fakulti

Nama Universiti

Lokasi Universiti berdaftar

Tahun (penyerahan laporan akhir kepada universiti)

 

Rujuk Lampiran B

 

(b)               PENGAKUAN

Merupakan suatu pernyataan bertulis yang menyatakan bahawa laporan akhir atau disertasi merupakan hasil kerja yang ditulis atau yang dihasilkan adalah karya asli pengkaji. Pengakuan hendaklah ditaip ditengah-tengah halaman dalam satu halaman baru selepas halaman judul.

 

Nota: Adalah diwajibkan setiap calon menandatangani pengakuan.

 

Rujuk Lampiran C

 

 

 

 

 

 

 

(c)                PENGHARGAAN

Merupakan penghargaan penulis terhadap individu atau kumpulan tertentu yang telah bekerjasama memberikan sumbangan atau sokongan dalam penyelidikan secara langsung atau tidak langsung. Penghargaan hendaklah tidak terlalu panjang dan tidak melebihi daripada satu muka surat.

 

Rujuk Lampiran D

 

(d)               ABSTRAK

Umumnya, penulisan abstrak mestilah bersifat penjelasan maklumat dan tidak bersifat penulisan kritikan. Penulisan abstrak seharusnya tidak mengubah maksud, keputusan dan maklumat dalam laporan akhir.

 

Abstrak biasanya merangkumi maklumat seperti:

                                                              i.      Objektif dan matlamat kajian

                                                            ii.      Pengkaedahan dan teknik kajian beserta kegunaannya

                                                          iii.      Dapatan kajian

 

Nota: Panjang penulisan abstrak hendaklah tidak melebihi 200 patah perkataan.

 

Rujuk Lampiran E

 

(e)                ISI KANDUNGAN

Merupakan senarai topik atau subtopik yang terdapat dalam kandungan laporan akhir yang disusun selaras mengikut hierarki beserta nombor muka surat.

 

Rujuk Lampiran F

 

(f)                SENARAI JADUAL

Digunakan bagi menyenaraikan semua tajuk jadual yang terdapat dalam penulisan laporan akhir dan disusun berturutan mengikut muka surat.

           

Rujuk Lampiran G

 

Nota:

  • Pelajar adalah digalakkan membuat rujukan di mana-mana perpustakaan atau pusat sumber bagi melihat sendiri tesis-tesis yang telah dihasilkan.

 

 

 

 

 

LAMPIRAN A

CONTOH KETERANGAN PADA MUKA HADAPAN TESIS

 

 
 

                                                                          50 mm
 
 
MENGGUNAKAN MAPLE UNTUK PENGAJARAN GRAF FUNGSI KEPADA PELAJAR TINGKATAN 4, SMK TUNG HUA, SIBU, SARAWAK
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NORIHAN BINTI HARUN
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FAKULTI PENDIDIKAN DAN BAHASA
OPEN UNIVERSITY MALAYSIA
2010
 
 

                                                                          50 mm
 
 

 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN B

CONTOH MUKA SURAT TAJUK/MUKA DEPAN

 

 
 

                                                                          50 mm
 
 
MENGGUNAKAN MAPLE UNTUK PENGAJARAN GRAF FUNGSI KEPADA PELAJAR TINGKATAN 4, SMK TUNG HUA, SIBU, SARAWAK
 
 
 
 
 
 
NORIHAN BINTI HARUN
 
 
 
 
 
LAPORAN AKHIR INI DIKEMUKAKAN UNTUK
MEMENUHI SEBAHAGIAN DARIPADA SYARAT MEMPEROLEH IJAZAH SARJANA  MUDA PENGAJARAN DENGAN KEPUJIAN
DENGAN KEPUJIAN
 
 
 
 
 
 
FAKULTI PENDIDIKAN DAN BAHASA
OPEN UNIVERSITY MALAYSIA
KUALA LUMPUR
 
2010
 
 

                                                                          50 mm
 
 

 

 

 

 

LAMPIRAN C

CONTOH PENGAKUAN

 

 
 
 
 
 
 
PENGAKUAN
 
 
Saya akui karya ini adalah hasil kerja saya sendiri kecuali nukilan dan ringkasan
yang tiap-tiap satunya telah saya jelaskan sumbernya.
 
 
       Tarikh___________                                                                 Tandatangan
                                                                                                         Nama Calon
                                                                                                         Nombor Matrik
              
 
 
 
 
ATAU, sekiranya ditulis dalam bahasa Inggeris, pengakuan adalah ditulis
seperti berikut:
 
 
 
 
DECLARATION
 
 
I hereby declare that the work in this thesis is my own except for quotations and
summaries which have been duly acknowledged.
 
 
       Date___________                                                                    Signature
                                                                                                         Name
                                                                                                         Matrik No.
 
 
 
 

 

 

LAMPIRAN D

CONTOH PENGHARGAAN

 

 
 
 
 
 
 
 
ACKNOWLEDGEMENT
 
 
Alhamdullillah, at last this academic paper is finally completed in spite of all the delay and obstacle faced. I wish to express my gratitude to my supervisor his supervision and guidance and most appreciated encouragement. To the headmaster of S.M.K. Dato’ Onn, a warm thank you for allowing me to carry out the test instrument in your school. To the English teacher and students (Form One Permata) of the school, my gratitude to them for their co-operation and assistance in carrying out the test instrument…….
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            

 

LAMPIRAN E

CONTOH ABSTRAK

 

 
 
 
 
 
 
ABSTRACT
 
 
Each teacher has his or her style of teaching that provides the most effective way to help students grasp the desired learning concepts. This research is to determine whether using language games can improve students’ vocabulary in Form One classroom. Do the usages of games help students to improve their vocabulary? Are the usages of games improving   the student’s interest in learning English? Do the usages of games improve the student’s motivation in learning English? One point that teachers agree on is that teaching vocabulary to student needs to be an active process that engages students in entertaining activities and helps them build a bridge between already known vocabulary and the new vocabulary. For this purpose…………
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            
 

 

 

LAMPIRAN F

CONTOH ISI KANDUNGAN

 

 
 

                                                                               50 mm
 
 
ISI KANDUNGAN
 
 
PENGAKUAN                                                                                 ii
PENGHARGAAN                                                                           iii
ABSTRAK                                                                                        iv
KANDUNGAN                                                                                 ...
SENARAI LAMPIRAN                                                                  ...
SENARAI RAJAH                                                                           ...
SENARAI JADUAL                                                                                    ...
 
 
BAB SATU: PERNYATAAN MASALAH KAJIAN
1.1       Pengenalan                                                                              1
1.2       .............                                                                                   2         
 
 
 
 
 
 
            RUJUKAN                                                                                        80
            LAMPIRAN                                                                                      83
 
 
 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN G

CONTOH SENARAI JADUAL

 

No. Jadual                                                                                                             Halaman
 
            3.1       Jadual kekerapan kecemerlangan                                                   45
 
            3.2       Penilaian sumatif oleh guru bagi bulan 1 hingga 5                        53
 
            3.3       Hasil analisis penentuan kelayakan murid                                     55

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN H

FORMAT UKURAN MUKA SURAT

 

 
 

                                                                          30 mm
 
 
 
 
 
 
 
      40 mm                                                                                                                 25 mm
 

 
 
 
 
 
 

                                                                          25 mm
 
 

 

 

1 ulasan:

  1. Terima kasih.
    Panduan yang sangat membantu saya dalam memulakan malaysian thesis online

    BalasPadam